Podmínky ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího
nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.travnirohoz.cz (dále
jenwebové rozhraní)


Správce osobních údajů:


GATE TO TRADE s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5


: 01501755


DIČ: CZ01501755


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207505


Kontaktní údaje správce osobních údajů:


adresa pro doručování písemností a reklamací: U Družstva 205, 541 01 Trutnov


adresa pro nahlédnutí vzorků: Horská 72, 541 01 Trutnov


telefonní číslo: +420 608 59 59 59, +420 777 222 445


kontaktní e-mail:
info@travnirohoz.cz


Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito
Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a
souvisejících práv a povinností.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?


Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a
přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.


1.2. Co jsou osobní údaje?


Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):


identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského
účtu;


kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní
číslo, e-mailová adresa;


další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový
identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu
přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.


2. ZÍSKÁ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?


Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci
kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu či vkládání recenzí. Pokud
dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.


Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání
některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se
dočtete v článku 5 těchto Zásad.


2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?


Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního
formuláře) a objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu
zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem
dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na
základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména
evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho
oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.


Osobní údaje zadané při zalo
žení uživatelského účtu můžeme bez vašeho
výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem
umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.


Osobní údaje zadané v rámci zveřejňování recenzí na webovém rozhraní můžeme
bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě zákonné povinnosti, a to
zejména za účelem ověřování pravosti recenzí.


Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na
základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se
našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání
obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání zboží či služeb)
odmítnout.


Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše
osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo
při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení
a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně
souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný
zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v
rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám

zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, za účelem kontroly azlepšování našich služeb a našeho zboží a zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží nebo službě a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme
informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta
je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb.
Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů,
tyto osobní údaje zpracováváme na základě a pro účely uzavření a plnění smlouvy
(týká se pouze nezbytných cookies) nebo na základě vašeho souhlasu (který
udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto
souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat), a to zejména pro účely
provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování
uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na
základě vašeho souhlasu.

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání zboží či služeb nebo v rámci
registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních
povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme
vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich
služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu
fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby nebo zboží obdobné těm,
které jste si od nás objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného
zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

u příslušných souborů cookies v nastavení webového rozhraní nebo v nastavení
vašeho internetového prohlížeče;

v případě obchodních sdělení způsobem, který je uveden v každém e-mailu
obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným
způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby
odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a
zejména k následujícím informacím:

účel zpracování;

kategorie zpracovávaných osobních údajů;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme
účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním
těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat
bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

te právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je
zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného
zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto
účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
zpracovávány;

jste odvolali souhlas se zpracováním;

jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 
Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti
vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

popíráte přesnost svých osobních údajů;

je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování
osobních údajů;

již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro
určení, výkon či obhajobu právních nároků;

vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je
možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá
omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá
omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních
údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich
kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného
odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením
nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro
ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení
ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské
unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
 
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše
osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, dodavatelům cloudových úložišť,
správcům e-mailových kampaní, společnosti poskytující certifikát „Ověřeno zákazníky“,
externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností.
Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně
vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude
nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto
předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje zpracovává zejména:

Heureka Shopping s.r.o.;

PPL CZ s. r. o., IČ: 25194798;

Česká pošta, IČ: 47114983;

externí účetní ing. Věra Šválová, IČ: 45965625.

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

5. SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování
webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po
ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve
vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

cookies první strany tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná
se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a
plnění smlouvy (zejména nezbytné cookies), případně na základě výše uvedeného
souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;

o nezbytné cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání
základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní
údaje;

o výkonnostní cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového
rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje
získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní, ke shromažďování těchto
souborů cookies dochází na základě vašeho souhlasu (který udělujete
v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto
souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat);

cookies třetích stran tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména
našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě
vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní,
přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat)
umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná
se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

o funkční cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím
zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich
prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

o cílené a reklamní cookies slouží k zobrazování cílených reklam na
webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k
získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web
využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí,
inzerce a analýz.

5.3. Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované
společností Google LLC (dále jen Google), službu Facebook Pixel poskytovanou
společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto
služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového
rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení
prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu
odstranění z vaší strany.

Služba Google Ads slouží k v
aší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k
opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto
službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě
dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit
nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:
Jak Google využívá
data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů
.
 
 
5.4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem
internetovém prohlížeči, naleznete zde:

Google Chrome -
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer -
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge -
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-
browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox -
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-
stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera -
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari -
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 6. 1. 2023